تا شقایق هست می مانم

خسته ام از دنگ دنگ ساعت دیوار/ از تحرک های مسخ سایه ی بیمار

مهر 90
1 پست
مهر 89
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
12 پست
خرداد 82
24 پست