باران

آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را ديدم
در آستانه ی پر نيلوفر ؛
که به آسمانی بارانی می انديشيد

آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را ديدم
در آستانه ی پر نيلوفر باران ؛
که پيراهنش دستخوش بادی شوخ بود


آنگاه بانوی پر غرور باران را
در آستانه ی نيلوفر ها ؛
که از سفر دشوار آسمان باز می آمد .

شاملو

/ 0 نظر / 21 بازدید